สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายพีรณัฐ ผดุงศิริกุลชัย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1/2557 รอการอนุมัติ
นายสิทธิโชค วัฒนศฤงมาร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1/2557 รอการอนุมัติ
นายอนุวัธ วันทอง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1/2557 รอการอนุมัติ
นายธวัชชัย อุ่นจิตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายเจนวิทย์ ทันขวา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายนรภัทร กุฎิสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายพลวัฒน์ บัวปั้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายระภัสพงษ์ พรมประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายอนณ มุ่งดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายอนุชิต แซ่ม้า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ