สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายธวัช พรมประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายธีระวุฒิ สีระบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายบรรจง อินทร์หอม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นางสาวรัชทา เสาร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายสราวุฒิ บุญส่ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายอานันท์ วงค์สุทธิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2558 รอการอนุมัติ
นายภัทรพงษ์ พุ้งสวัสดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายสมควร นามเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 เสร็จสิ้นกระบวนการ
นายจุลดิศ พินิจพาระ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 เสร็จสิ้นกระบวนการ
นายณัฐกิตติ์ ชูสรานนท์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 เสร็จสิ้นกระบวนการ

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ