สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายธนานุเดช มีรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายวีระพล สว่างจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นางสาวสุมณฑา พิสิฏฐศักดิ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 เสร็จสิ้นกระบวนการ
นายสุรศักดิ์ บุญธรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายนิมิตร พงษ์เถื่อน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายอำนาจ พันธ์ผูก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายสุธี บุญน้อย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2558 รอเอกสารส่งตัว
นายชลธิชาญ ผลทับทิม วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอเอกสารส่งตัว
นายธนภพ พัฒนกุลเกียรติ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ
นายบุญส่ง วงศ์ฟัก วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ