สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายภาสกร ทองชฏา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ
นายวิษณุ ปาจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ
นายศรายุธ จงจัด วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ
นายอาทร ม่วงงาม วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2556 รอการอนุมัติ
นางสาวกัญญาณัฐ สุคนธ์นคร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
นายกิตติพงษ์ ชัชวาลโชคทรัพย์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
นางสาวทวีติยา ทิพประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
นายปภัสสร ตันเฮง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
ธีระพงษ์ ทวีพร้อม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
นางสาวรุจิรา นิลสนธิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ