สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายปฏิภาณ สุริยา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอการอนุมัติ
นางสาวสุปัญญา จิตรากร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายธนพจน์ ศรีแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายยุทธภูมิ ด่านดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายประเสริฐ เกษร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายณัฐติพล ไพเราะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายพิสิฏฐ์ รุ่งแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 2/2559 รอเอกสาร
นายธนาภรณ์ สุวรรณชาติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง) 2/2559 รอเอกสาร
นายสุวัฒน์ สุขรอบ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2558 รอการอนุมัติ
นายจิรัฐติ ประภาการ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 2/2558 รอการอนุมัติ

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ