สถิติการลงทะเบียนทั้งหมดของนักศึกษา
  • 77 นักศึกษาที่ลงทะเบียน
  • 32 นักศึกษาที่รอการอนุมัติ
  • 0 นักศึกษาที่ไม่ผ่านการอนุมัติ
  • 33 รอการดำเนินการเอกสาร
  • 8 รอการดำเนินการเอกสารส่งตัว
  • 4 เสร็จสิ้นกระบวนการ
สถานประกอบการที่ลงทะเบียนแล้ว

รายชื่อนักศึกษา สาขาวิชา ภาคการศึกษา สถานะ
นายสุนันท์ นุชพงษ์ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2558 รอการอนุมัติ
นายปิยะพงษ์ รัศมีพงศ์ วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2557 รอการอนุมัติ
นายสามารถ ดวงนิล วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2558 รอการอนุมัติ
นายธีระพล จันหอม วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2557 รอการอนุมัติ
นายสมศักดิ์ ลงจันตา วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ 3/2557 รอการอนุมัติ
นายวิทยา ต่อติด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2560 รอการอนุมัติ
นางสาวสิริกาญจน์ ทรัพย์สิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) 2/2560 รอการอนุมัติ

ข้อมูลทั้งหมด : 77 รายการ